Privacyverklaring

 

Dit is een privacyverklaring van Zwemvereniging Westland, gevestigd te Maasdijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40397451. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gaat vanaf 25 mei 2018 in; in de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verzamelen (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • (Bank)rekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

1.2 Wij verwerken (persoons)gegevens indien u lid wordt.

U wordt lid door invulling, dagtekening en ondertekening van het aanmeldformulier. Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden van ZV Westland zoals aangegeven op het aanmeldformulier.

1.3 Wij kunnen uw gegevens gebruiken:

 • Voor de inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB);
 • Voor het afhandelen van uw (contributie)betaling(en);
 • Voor het aanmelden bij activiteiten van ZV Westland (o.a. kampen);
 • Om u te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten;
 • Indien u de websites bezoekt;
 • Om nieuwsbrieven te verzenden;
 • Om contact met u op te nemen/te onderhouden of als u contact met ons opneemt;
 • Om de dienstverlening te verbeteren;
 • Om de website te optimaliseren.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris via email (secretaris@zv-westland.nl) voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ZV Westland.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Gegevens met betrekking tot aanmelden worden tijdelijk in Google Forms en na inschrijving in AllUnited opgeslagen. Voor zowel Google Forms als AllUnited is een toegangsbeleid opgesteld waarin is vastgelegd welke functies tot welke gegevens toegang mogen hebben. Dit beleid wordt jaarlijks gecontroleerd.

Inloggen tot Google Forms en AllUnited is alleen voorbehouden aan een beperkt aantal medewerkers. Met de leverancier van AllUnited is een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin ook afspraken zijn gemaakt over beveiliging en back-up van de data die in AllUnited worden opgeslagen.

4. DERDEN

ZV Westland verstrekt uw gegevens (mogelijk) aan de volgende derden:

 • De KNZB en aan zwemverenigingen aangesloten bij de KNZB;
 • Kader (Trainers, Wedstrijdsecretariaat e.d.) voor een eventueel contactmoment;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens beperkt delen met derden, zoals voor commerciële doeleinden;
 • Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen bezwaar heeft aangetekend via het aanmeldingsformulier.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.